Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.

Roma hukukundan beri hukukçular alacak borç ilişkilerine, temel kurallar üretmeye çalışmışlardır. Borç; Bir davranışta bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranıştan kaçınmak veya bir hükümlülüğün altına girmektir. Kanunumuzda bu borcu yerine getirmesi gereken kişiye borçlu denir. Kişinin yerine getirmesi zorunda olduğu fiil ise kanunumuzda Edim olarak adlandırılmıştır.

Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklıya devlet zoruyla alacağını elde etme hakkını borçlar kanunu yoluyla da alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.

Borç ilişkisini doğuran sebebe borcun kaynakları denir. Borçlar Sözleşmeden, Haksız Eylemden ve Sebepsiz Mal Edinmeden doğabilir. Borç ilişkilerinde muazzalı işlemlere kanun koyucu, geçerlilik tanımamıştır. Özellikle miras hukukunda, miras bırakan yasal mirasçılarından birine ya da örneğin işlemi yaptığı tarihte mirasçılık hakkı bile kazanmamış. Örneğin torununa mal kaçırabilir. Esasen hibe olan işlemi tapuda genellikle satış olarak gösterir. Ya koyucu işlem ile icra edilen merasim sırasındaki idare uyuşmazlıklarında yapılan muameleye geçerlilik tanımamaktadır. Mal varlığını da doğrudan ilgilendiren borçlar hukukunda sizler için doğru çözümler üretmeye çalışmaktayız.

Çanakkale Borçlar Hukuku Avukatı