İcra ve İflas Hukuku

İcra, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. İcra hukuku anlamında takip, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için gerçekleştirilen işlemleri tanımlar. Cebri icra büyük önem arz etmektedir. Zira, kazandığınız Mahkemenin infazı, icra dairesinin işlemlerinden geçmektedir. Önemli bir davayı kazandım diye sevinebilirsiniz. Ancak, alacağınıza kavuşamadığınız zaman hüküm sizin nazarınızda önemini kaybedecektir. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır. İlamsız takibe adi haciz yoluyla takip de denmektedir. Çek, bono gibi kıymetli evrağa dayanan takiplerde ise kambiyo yolu ile takip yapılır. Arasındaki fark, adi takibe borçlu süresinde itiraz ettiği zaman takip durur. Kambiyo yolu ile takipte ise, borçlu bir mahkeme kararı getirmediği sürece, icra dairesi işlemlerine devam edecektir.

Kira alacakları için de adi takip yapılır. 30 gün içerisinde kiracı borcu ödemezse, kiralayan tahliye davası açabilir. En kolay ve hızlı sonuç alınacak tahliye davası, icra takibine dayalı tahliyedir.

Acele işlerde ise, borcun bir ipotek yahut rehinle temin edilmediği hallerde, mahkemeye müracaatla ihtiyati haciz kararı alınır. Mahkemeler genelde %15 teminat karşılığında bu kararı verirler. Bu gibi hallerde, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden icra işlemleri gerçekleştirilir. Ofisimizdeki uzman ekiple alacaklının ihtiyacına ve elindeki belgelere göre icra takipleri yapılır. T.C. kimlik numarası bilinen borçlular için UYAP ortamında elektronik sorgulama yöntemiyle borçlunun tüm mal varlığının tespit edilmesi mümkündür.

Çanakkale İcra Avukatı